Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda

Od svého vzniku (2001) se NZDM Bouda snaží prostřednictvím sociálních služeb, programů aktivního využití volného času, vzdělávacími a dalšími aktivitami, usilovat o pozitivní změny v hodnotovém žebříčku dětí a mládeže.

Služby a programy jsou určené především dětem a mládeži ze znevýhodněného sociálního prostředí.

Služby jsou poskytovány především ve vlastním klubovém zázemí, ale také  terénní formou:

 • Otevřený klub v Boudě poskytuje mladým lidem prostor k neformálnímu setkávání. Dále slouží k nabídce sociálního poradenství a pomoci (pomoc s řešením problémů, doučování, kontaktní a situační intervence a základní poradenstv).

 

 • Horní klubový prostor NZDM Bouda je využíván k realizaci nápadů a projektů samotných uživatelů, k pravidelným hudebním, tanečním a divadelním zkouškám, k uměleckým vystoupením a prezentaci jejich tvorby. Prostor dále slouží k realizaci filmových projekcí, koncertů, workshopů, přednášek, vernisáží ad.

 

 • Terénní sociální činnost spočívá v pravidelných systematických návštěvách předem vytipovaných lokalit města Český Krumlov a obce Větřní terénním sociálním pracovníkem, který dětem a mládeži pomáhá s řešením problémů a nabízí neformální většinou znalostní a sportovní hry.

 

 • Filmová a střihová laboratoř nabízí filmovým nadšencům možnost tvorby v této zájmové oblasti.

Mezi „nadstavbové aktivity“ pak patří multikulturní, hudební či filmové festivaly, výtvarné projekty a další programy.

Historie vzniku NZDM Bouda

 Ve spolupráci S.D.M. Sdružení dětí a mládeže České Budějovice a Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.(CPDM o.p.s.) v Českém Krumlově byl na počátku roku 1998 připraven projektový záměr realizace přestavby nevyužívaného objektu v reálu CPDM,o.p.s. v Českém Krumlově. Pro realizaci projektu se postupně podařilo získat myšlenkovou i finanční podporu Města Český Krumlov a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Na přípravě projektu se kromě výše uvedených organizací dále podíleli : Středisko výchovné péče v Českém Krumlově a studenti Střední zdravotnické školy v Českém Krumlově. První etapa přestavby byla zahájena v polovině roku 2000. V listopadu roku 2001 byla zprovozněna první (hlavní část) prostor klubu Bouda. Úplné dokončení (a tedy i zprovozněním klubu jako celku) proběhlo v prvním pololetí roku 2004.

Poslání NZDM Bouda

Posláním NZDM Bouda je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního využití volného času a edukačních aktivit, usilovat o pozitivní změnu a sociální začlenění dětí a mládeže, kteří se ocitli v nepříznivé nebo jinak náročné životní situaci. 
Služba je určená rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společnosti. 
Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Proč Bouda ?

 V Českém Krumlově a širším regionu nebylo žádné zařízení tohoto druhu k dispozici a zejména mládež středoškolského věku neměla reálné možnosti scházet se na místě, které je vyhrazeno k účelům kvalitního a společensky pozitivního trávení volného času. Realitou, která podporuje vhodné umístění a je určitou zárukou pro pozitivní využití objektu, je skutečnost, že objekt se nachází v areálu Centra pro pomoc dětem a mládeži, v němž je soustředěna většina služeb pro děti, mládež, rodiče a pedagogy.

Pole působnosti

Projekt „Bouda“je otevřen všem kulturním a sociálním skupinám žijícím na okrese Český Krumlov. Jako jediné zařízení na Českokrumlovsku nabízí dospívající mládeži alternativní , kvalitní trávení volného času, čímž v podstatě omezuje negativní společenské projevy.
Jednoduše řečeno nabízí jiné možnosti než trávení času v restauračních zařízeních či z nudy experimentovat s drogami. Potřeba v tomto směru „ošetřit“věkovou skupinu středoškoláků a učňů je daná samotnými specifiky tohoto věkového období a dále menšími možnostmi, nabídkami víceméně organizované zájmové činnosti (oproti dětem ve školním věku)
Nabízíme skupinám i jednotlivcům prostor pro činnost, začínajících divadelních souborů, hudebních a tanečních skupin, možnost pro vystavování prací amatérských výtvarníků, pořádání koncertních vystoupení všech směrů, atd.
Pro školy a školská zařízení nabízíme prostor k pořádání besed, seminářů, diskusí a podobných aktivit.

Cílové skupiny

 •  obecně je to skupina lidí, která se nachází v nepříznivé životní situaci, pro které jsou určené služby nabízené NZDM Bouda 
 • neorganizované a rizikové děti a mládež, nacházející se v obtížné životní situaci, ohrožené sociálně nežádoucími jevy nebo s vyhraněným životním stylem, neakceptovatelným většinovou společností    
 • žáci a studenti ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, VŠ a žáci zvláštních škol
 • rodiče výše zmíněných dětí a mládeže, pedagogové, veřejnost (v dopoledních hodinách nebo předem domluvených termínech)
 • věkový rozptyl cílové populace: 12 – 26 (včetně)

Celkový cíl

Celkovým cílem NZDM Bouda je prostřednictvím nízkoprahových služeb a primární prevence usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Principy poskytování služby

● uživatelé navštěvují zařízení anonymně
● uživatel smí přijít a odejít kdykoliv v otvírací době
● uživatel není povinen zapojovat se do připravených činností
● uživatel má právo na seberealizaci
● není vyžadována povinná docházka
● všechny služby jsou poskytovány zdarma
● pracovníci respektují svobodnou vůli uživatele
● uživatel má možnost podílet se na činnosti zařízení a ovlivňovat ji, podávat stížnosti a   připomínky

Výše zmíněné principy odpovídají základním principům nízkoprahovosti, které spočívají v:

 1. Odstranění prostorových bariér - zařízení je umístěno v takovém místě, které je klientům co nejlépe dostupné. Zařízení se snaží vyhnout propojení svých prostor s takovými institucemi, které by odrazovaly cílovou skupinu.
 2. Odstranění časové bariéry - provozní doba služby odpovídá potřebám klientů, je stabilní a nedochází k jejím nenadálým výpadkům. 
 3. Odstranění finanční bariéry - služba je nastavena tak, aby případná finanční spoluúčast klientů odpovídala jejich možnostem. Klient využívá služby nejčastěji na základě vlastního rozhodnutí, s prostředky, které má běžně k dispozici. 
 4. Odstranění psychologické bariéry - služba je nastavena tak, aby neodrazovala klienta z hlediska jeho vnímání pro něj bezpečného a příjemného prostředí. Klient by měl získat pocit, že se může do nabízených aktivit zapojit a nebude sociálně vyloučen.

Právní forma

Volnočasový nízkoprahový klub pro děti a mládež „Bouda“ je projektovým pracovištěm právních subjektů Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově a S.D.M. Sdružení dětí a mládeže v Českých Budějovicích.  


 
Zajímavé odkazy
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.