Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež BOUDA


Posláním NZDM Bouda je poskytovat pomoc, podporu, bezpečný prostor mladým lidem od 6 do 26 let z Českého Krumlova a okolí, kteří zažívají kritické období dospívání a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl.


Leták o Boudě ke stažení zde


Naše cílová skupina

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let žijící v Českém Krumlově a okolí,  kteří:
- se ocitají v ohrožení vyloučení ze společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělání, místem bydlení a etnického nebo národnostního původu
- se ocitají ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy, zdraví nebo společenské či profesní uplatnění
- hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit

Kdo není naším klientem
- uživatelé návykových látek
- dětí do 5 let věku
- lidé starší 26 let

Kdo nejsme
- K-centrum
- Dům dětí a mládeže
- Školní družina
- SVP Spirála


CO nabízíme?

 • volnočasové aktivity hudebně-tanečního, kulturně výchovného mediálního a sportovního charakteru
 • doučování a školní příprava, motivace k dokončení školní docházky a k pracovnímu začlenění
 • prožitkové a společenské hry
 • programy prevence společensky nežádoucích jevů
 • workshopy, přednášky, kurzy, besedy s odborníky 
 • zvýšení schopnosti se zdravě prosadit 
 • zvýšení schopnosti respektovat přání a názor druhého
 • pomoc při řešení obtížných životních situací (rozvod rodičů, užívání návykových látek kamaráda apod., šikana ve škole) 
 • zlepšení orientace ve finančních záležitostech
 • zvládání různých společenských situací (naučit se vhodně reagovat při kontaktu s druhými)
 • doprovody na úřady a další instituce


Uplatňujeme tyto zásady sociální služby

Nízkoprahovost
NZDM realizuje služby tak, aby byla umožněna jejich maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vstupu do prostoru zařízení či využití poskytovaných služeb. Součástí zásady nízkoprahovosti je i anonymita, při níž nevyžadujeme osobní údaje. Dalším principem, kterým se řídíme je bezplatnost (to neplatí u fakultativních služeb/projektů).

Dobrovolnost
Cílová skupina využívá služby NZDM dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami.

Mlčenlivost
Pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Komplexnost
Ve prospěch uživatele spolupracujeme s ostatními institucemi (úřad práce, škola apod.).

Rovnost
NZDM poskytuje služby cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Transparentnost
Služba je poskytována za jasně definovaných pravidel a na základě smlouvy o poskytování sociální služby uzavřené s každým uživatelem (ústně nebo písemně). Všichni uživatelé jsou s těmito pravidly prokazatelně seznámeni a vedeni k jejich dodržování.

Individuální přístup
NZDM přistupuje ke každému uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své potřeby, zájmy, názory, atd.

Podpora
NZDM podporuje uživatele v rozvoji jejich schopností a dovedností, v oblasti
mezilidských vztahů, v žádoucích a přínosných sociálních kontaktech uživatelů, dále podporuje využívání veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jejich situace.

Odbornost
Pracovní tým nízkoprahového zařízení je složen z odborníků, kteří mají pro svoji profesi příslušné vzdělání.

Respektování jedinečnosti člověka
Uznáváme jedinečnou hodnotu, důležitost, důstojnost každého člověka a naše pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob, kterým je služba poskytována.

 


 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue